Statut

Na temelju članka 5. i 6. Zakona o tehničkoj kulturi ( Narodne novine 76/93, 11/99  i 38/09 ) i  članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine 74/14), Skupština Radio kluba „Nikola Tesla“ Petrinja iz Petrinje na sjednici održanoj u Petrinji dana 15. 10. 2017. godine donosi

STATUT

RADIO KLUBA „NIKOLA TESLA“ PETRINJA

Članak 1.

I. OSNOVNE ODREDBE

Statutom Radio kluba „Nikola Tesla“ Petrinja ( u daljnjem tekstu koristi se riječ klub) uređuje se:

 • naziv, sjedište, znak,
 • zastupanje,
 • izgled pečata,
 • područje djelovanja sukladno ciljevima,
 • ciljevi,
 • djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi,
 • javnost rada,
 • članstvo, uvjeti i način učlanjivanja i prestanak prava, obveze i odgovornosti, te stegovna odgovornost članova, i način vođenja popisa članova,
 • tijela kluba, unutarnji ustroj, njihov sastav i način sazivanja sjednica, način izbora i opoziva, ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandata, te način sazivanja Skupštine u slučaju isteka mandata,
 • izbor i opoziv likvidatora kluba,
 • prestanak postojanja kluba,
 • imovina, način njezinog stjecanja i raspolaganje imovinom kluba,
 • postupak s imovinom u slučaju prestanka djelovanja kluba,
 • način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar kluba,
 • završne odredbe.

Članak 2.

Radio klub “Nikola Tesla“ Petrinja je nestranačka, nevladina i neprofitna udruga tehničke kulture slobodno udruženih građana koji u njoj ostvaruju svoje osobne i zajedničke interese, te javne potrebe iz  komunikacijskih tehnika.

Članak 3.

Klub je neprofitna pravna osoba i upisuje se u registar udruga koji vodi nadležno tijelo državne uprave.

 

II. NAZIV,  SJEDIŠTE, ZNAK, PEČAT,  ZASTUPANJE,

PREDSTAVLJANJE I PODRUČJE DJELOVANJA RADIO KLUBA

Članak 4.

Puni naziv pod kojim udruga djeluje glasi: Radio klub „Nikola Tesla“ Petrinja. Skraćeni naziv kluba je RK „Nikola Tesla“. Sjedište kluba je u Petrinji, Matije Gupca.2 a djeluje na području grada. Izuzetno (npr. natjecanja, radioamaterske ekspedicije i slično) djelovanje kluba može biti privremeno izmješteno, a na području čitave Republike Hrvatske.

Članak 5.

Klub je pravni slijednik ranijeg – udruženja građana Radio kluba „Nikola Tesla“ iz Petrinje

Članak 6.

Klub ima svoj znak.

Znak kluba čini natpis 9A1PET sa simbolom antene i uzemljenja, oko kojih se nalazi hrvatski pleter. Znak služi istodobno kao logotip.

Članak 7.

Klub ima pečat.

Pečat je okruglog oblika, vanjskog promjera 30 mm. Po unutarnjem obodu kružnice ispisan je tekst HRVATSKI RADIOAMATERSKI SAVEZ, RADIO KLUB „NIKOLA TESLA „ PETRINJA, a u sredini je znak kluba.

Članak 8.

Klub zastupaju i predstavljaju predsjednik i tajnik kluba, a Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje.

Odlukom izvršnog odbora mogu se odrediti i druge osobe s pravima i obvezama u zastupanju i predstavljanju u granicama danih ovlaštenja.

Članak 9.

Klub se dragovoljno učlanjuje u udruge čiji su ciljevi i djelatnosti podudarni s ciljevima i djelatnostima kluba i ako to pridonosi postizanju ciljeva njezina djelovanja određenih ovim Statutom.

Klub se udružuje u moguću Zajednicu tehničke kulture  Petrinja, Zajednicu tehničke kulture Sisačko-Moslavačke županije  i Hrvatski radioamaterski savez.

Odluku o članstvu u drugim udrugama, kao i odluku o istupanju iz članstva odnosno

razdruživanju, donosi Skupština kluba.

 

III. CILJEVI, ZADACI I DJELATNOSTI

Članak 10.

Temeljni ciljevi kluba jesu:

 • zaštita i promicanje prava čovjeka na slobodno interesno udruživanje u tehničkoj kulturi iz područja komunikacijske tehnike, prava čovjeka na razvitak i osobnosti, zastupanje i zaštita vlastitih interesa članova kluba u mogućoj Zajednici tehničke kulture Petrinja, Zajednici tehničke kulture  Sisačko – Moslavačke županije i Hrvatskom radioamaterskom savezu,
 • razvitak i promidžba tehničke kulture, a osobito iz područja amaterskih komunikacijskih tehnika.
 • razvitak i promicanje vlastitih djelatnosti, osposobljavanja i unapređivanja rada članova, te     zaštita interesa i uvjerenja svojih članova u savezima i zajednicama udruga i kod ovlaštenih državnih tijela,
 • obuhvat što većeg broja građana, a posebice djece i mladeži djelovanjem u amaterskim komunikacijskim tehnikama,
 • unapređivanje stručnog rada i promidžba istraživanja i novina iz područja amaterskih komunikacijskih tehnika,
 • njegovanje zajedničkog duha i vrijednosti duha  amaterskih radijskih komunikacija, humanosti, međusobnog poštivanja te suradnje i prijateljstva među ljudima neovisno o njihovoj političkoj, nacionalnoj i vjerskoj pripadnosti i svjetonazoru,
 • poticanje domoljublja kod svih članova, a naročito kod mladeži,
 • sudjelovanje u humanitarnim, ekološkim i drugim akcijama, te pružanje nesebične pomoći u prirodnim, tehnološkim i ostalim nesrećama.

Članak 11.

Ciljeve iz članka 10. ovog Statuta klub ostvaruje aktivnostima, poslovima i djelatnostima kojima se podiže razina i unapređuje tehnička kultura kao dio opće kulture obnašanjem sljedećih zadaća:

 • stvaranjem i unapređenjem svekolikih uvjeta slobodnog udruživanja građana i njihovog bavljenja komunikacijskim tehnikama kao što su: radio-konstruktorstvo i samogradnja uređaja, amaterska radiogoniometrija, radiotelegrafija, analogne i digitalne komunikacije, satelitske komunikacije, bežični mrežni sustavi, i ostale djelatnosti komunikacijske tehnike,
 • osposobljavanjem članova za stjecanje i proširivanje znanja i vještina, izražavanjem i potvrđivanjem njihovih stvaralačkih sklonosti i sposobnosti u svrhu primjene i korištenja znanstvenih i tehničkih dostignuća,
 • poticanjem, usklađivanjem, promicanjem i unapređivanjem aktivnosti članova, kako bi učinkovito zadovoljavali svoje osobne i zajedničke i javne potrebe iz područja amaterskih komunikacijskih tehnika,
 • popularizacijom znanstvenih, tehničkih i tehnoloških dostignuća putem predavanja, izložbama i na druge načine koji pridonose razumijevanju, širenju i primjeni tih postignuća od što većeg dijela pučanstva, a naročito mladeži i njihovom poticanju za bavljenje amaterskim komunikacijskim tehnikama,
 • organiziranjem natjecanja, susreta, izložbi sličnih priredbi, te sudjelovanjem na manifestacijama u organizaciji drugih udruga, saveza i zajednica,
 • nabavkom opreme i održavanjem opreme i objekata čiji je klub vlasnik ili korisnik,
 • suradnjom sa gospodarskim i drugim organizacijama, školama i državnim tijelima,
 • poticanjem i pomaganjem osnivanja novih i suradnjom s drugim udrugama tehničke kulture,
 • skrbi o zaštiti i unapređivanju životnog i radnog okoliša,
 • ustrojem aktivnosti i osposobljavanjem članova za obranu domovine i zaštitu ljudi i imovine,
 • obavljanjem drugih zadaća utvrđenih Zakonom o tehničkoj kulturi, Zakonom  o elektroničkim komunikacijama, Pravilnikom o amaterskim radijskim komunikacijama i drugim propisima.
 • Klub djeluje na području tehničke kulture, u djelatnostima  :
 •        1. Komunikacijska tehnike
 •             –  amaterska radiogoniometrija,
 •             –  amaterska radiotelegrafija
 •             –  digitalne komunikacije,
 •             –  ostalim djelatnostima  komunikacijske tehnike kao što su : radiofonija i    radiokonstruktorstvo
 •         2. Elektrotehnika, elektronika, automatika, robotika
 •             – elektrotehnika i elektronika
 •             – automatika
 •             – robotika
 •         3.  Informatika i računarstvo:

 

IV. JAVNOST RADA

Članak 12.

Rad kluba je javan

Javnost rada ostvaruje se:

 • pravodobnim dostavljanjem materijala za raspravu članovima kluba, tijelima kluba i drugim osobama u čijem je to interesu,
 • objavom na web stranicama kluba,
 • izvještavanje o svom radu savezima (zajednicama) tehničke kulture u koja je udružena,
 • izvještavanje nadležnih državnih tijela koja sufinanciraju programe kluba,
 • obavještavanjem javnosti o radu i poslovanju kluba putem sredstava javnog priopćavanja i na tiskovnim konferencijama,
 • na druge prigodne načine

Članak 13.

Javnost se sa sjednica tijela kluba ili uskratom obavijesti i uvida u spise može isključiti samo u slučajevima:

 • zaštite podataka koji su zakonom određeni službenom, poslovnom, znanstvenom ili tehničko-tehnološkom tajnom,
 • zaštite interesa maloljetnih članova i kada je to radi posebne zaštite maloljetnika propisano zakonom i drugim propisima,
 • planovima i programima čije bi javno obznanjivanje moglo ugroziti interese obrane i sigurnosti Republike Hrvatske te kada to zatraži mjerodavno državno odvjetništvo ili sud.

 

V. ČLANSTVO, PRAVA, OBVEZE I STEGOVNA ODGOVORNOST

 1. Članstvo:

Članak 14.

Svaki građanin opće populacije i pravna osoba koja to želi i koja prihvaća ciljeve radi kojih je Klub osnovan i odredbe ovog Statuta može postati njenim članom sukladno zakonu i Statutu.

Članovi kluba mogu biti i maloljetne osobe i punoljetne osobe lišene poslovne sposobnosti u dijelu sklapanja pravnih poslova, uz ovjerenu pisanu suglasnost zakonskog zastupnika ili skrbnika.

Osobe iz stavka 1. i 2. mogu postati članom kluba ako prihvaćaju ovaj Statut, prava i obveze koji iz njega proizlaze i pod uvjetima i na način predviđene za pojedine kategorije članova.

Odluku o prijemu u članstvo donosi Izvršni odbor kluba.

Članak 15.

Član kluba može biti:

 • redoviti član,
 • podupirući član,
 • počasni član.

Redovitim članom može postati svaka fizička osoba iz članka 14. ovog Statuta.

Podupirućim članom postaje odlukom Izvršnog odbora svaka fizička i pravna osoba koji redovito novčano ili drugačije materijalno podupire ili koji značajnom jednokratnom potporom pomogne razvoj i napredak kluba i ostvarivanje njezinog programa, ako se prethodno s tim osobno suglasi.

Počasnim članom može biti proglašen građanin koji je izuzetno zaslužan za djelovanje, razvitak i ostvarivanje ciljeva kluba i tehničke kulture u cjelini. Počasnog člana proglašava Skupština kluba na temelju njegovog prethodnog pristanka i na prijedlog Izvršnog odbora. Status počasnog člana ne može se izgubiti.

Članak 16.

Osoba koja želi postati članom kluba podnosi:

 • zahtjev ili zamolbu za učlanjenje (potpisanu pristupnicu),
 • maloljetne osobe i punoljetne osobe lišene poslovne sposobnosti u dijelu sklapanja pravnih poslova, uz pristupnicu prilažu ovjerenu pisanu suglasnost zakonskog zastupnika ili skrbnika.

Članak 17.

Članstvo u klubu je dragovoljno.

Članstvo u klubu stječe se upisom u  evidenciju koju vodi tajnik kluba a obvezno sadrži:

 • ime prezime (za fizičku osobu), naziv (za pravnu osobu)
 • osobni identifikacijski broj (OIB)
 • datum rođenja (za fizičku osobu), nadnevak osnutka (za pravnu osobu)
 • mjestu stanovanja,
 • datum pristupanja klubu,
 • kategorija članstva (redoviti. podupirući, počasni)
 • datumu prestanka članstva
 • druge podatke (evidencija plaćene članarine, pozivna oznaka, e-mail, telefon i sl.)
 1. Prava i obveze:

Članak 18.

Članarine članski doprinosi i naknade

Vrste i visine članarina, članskih doprinosa i naknada utvrđuje Izvršni odbor prema svojoj Odluci.

Članarine, članski doprinosi i naknade vrijede za kalendarsku godinu za koju se uplaćuje.

Članak 19.

Prava i obveze članova su:

 • bavljenje  amaterskim radijskim komunikacijskim tehnikama koristeći imovinu i stručnu pomoć kluba.
 • sudjelovanje u ostvarivanju programa rada i djelatnosti. te ciljeva kluba,
 • skrb o razvitku kluba,
 • dobivanje pravodobnih i istinitih informacija o radu kluba,
 • iznošenje mišljenja i prijedloga, te pokretanje rasprave o pitanjima u vezi djelatnosti i rada kluba,
 • posvećivanje naročite pozornosti vlastitom stvaralaštvu,
 • stjecanje priznanja i nagrada za svoj rad,
 • pridržavanje Statuta i drugih akata kluba. te kodeksa i pravila (pisanih i uobičajenih) rada i ponašanja u klubu i Hrvatskom radioamaterskom savezu,
 • izvršavanje odluka upravnih tijela kluba i preuzetih obveza,
 • čuvanje i podizanje ugleda, te zaštita interesa kluba.
 • plaćanje članarine,
 • čuvanje imovine kluba.

Redoviti član ima pravo, u skladu s odredbama ovog Statuta, sudjelovati u upravljanju klubom, te birati i bili biran u njegova tijela.

Podupirući i počasni članovi sudjeluju u radu kluba u dogovoru s Izvršnim odborom kluba.

 1. Stegovna odgovornost

Članak 20.

Član kluba koji ne ostvaruje ciljeve i zadaće zbog kojih je klub osnovan, koji krši zakonske propise i povrijedi članske obveze utvrđene ovim Statutom, drugim aktima, etičkim kodeksom i uobičajenim pravilima bavljenja amaterskim radijskim komunikacijama, te time nanese štetu interesima i ugledu kluba podliježe stegovnoj odgovornosti.

Stegovne mjere koje se primjenjuju na člana u radu kluba jesu:

 • uskrata prava sudjelovanja u radu kluba (suspenzija),
 • isključenje iz članstva kluba.
 • dragovoljnim istupanjem iz članstva

Izricanju stegovnih mjera prethodi upućivanje pisanog upozorenja članu.

Sve stegovne mjere, donosi Izvršni odbor dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja svojih članova.

Isključeni član ima pravo u roku od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke podnijeti žalbu Skupštini kluba.

Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od 30 dana računajući od dana dostave žalbe.

Odluka Skupštine kluba o isključenju je konačna.

Izvršni odbor prema potrebi može osnovati Sud časti koji razmatra pojedine slučajeve.

Članak 21.

Članstvo u klubu prestaje:

 • dragovoljnim istupom iz članstva,
 • brisanjem člana iz članstva,
 • isključenjem iz članstva,

Do prestanka članstva vlastitom odlukom o razdruživanju dolazi na zahtjev  člana u trenutku primitka vjerodostojne odluke Izvršnog odbora u pismenom obliku potpisanom od osobe ovlaštene za zastupanje kluba, sukladno njezinu Statutu.

Brisanjem članstvo prestaje zbog neplaćanja članarine do roka određenog Odlukom o članarini,  članskom doprinosu i naknadama,  uslijed smrti i u slučajevima predviđenim zakonskim propisima.

Član kluba može biti isključen iz članstva ako prekrši odredbe Statuta ili ugrozi interese kluba ili prouzroči ozbiljnu štetu klubu i njenom članstvu. Provođenja postupka provodi se prema članku 20. ovog Statuta.

 

VI.  UNUTARNJE USTROJSTVO

Članak 22.

Radi planskog i organiziranog ostvarivanja ciljeva utvrđenih Statutom, a posebno radi obavljanja obrazovne i drugih djelatnosti kojima se njeguju stvaralačke sposobnosti mladih i potpunije zadovoljavaju osobni interesi građana i javne potrebe u području tehničke kulture, Klub pod uvjetima propisanim zakonom i drugim propisima može osnovati sljedeće sekcije:

 • primopredajnu sekciju,
 • radiokonstruktorsku (samogradnja uređaja) sekciju,.
 • sekciju iz amaterske radiogoniometrije,
 • sekciju za mrežne sustave,
 • sekciju za digitalne komunikacije
 • informatičku i dr.

Ciljevi i zadaće, djelokrug rada, ustroj, sredstva i druga pitanja od značenja za rad sekcija iz prethodnog stavka utvrđuju se aktom o njihovu osnivanju. Sekcije nemaju pravnu osobnost.

Članak 23.

S dragovoljnim skupinama mladih u izvanškolskim i izvannastavnim oblicima tehničkog, informatičkog, tehničko-umjetničkog i radno-proizvodnog osposobljavanja i stvaralaštva mladih i drugim oblicima promicanja tehničke kulture i znanosti u školama Klub može ostvarivati programsko i ustrojstveno zajedništvo.

 

VII. UPRAVLJANJE KLUBOM I TIJELA KLUBA

1. Zajedničke odredbe

Članak 24.

Klubom upravljaju redoviti članovi, i to:

 • neposrednim osobnim izjašnjavanjem u Skupštini,
 • posredno preko svojih izabranih članova u drugim tijelima kluba,
 • iniciranjem razmatranja određenih pitanja tijelima kluba,
 • i na druge načine utvrđene ovim Statutom.

Članak 25.

Tijela upravljanja i nadzora jesu:

 1. Skupština,
 2. Izvršni odbor
 3. Predsjednik,
 4. Nadzorni odbor

2. Skupština

Članak 26.

Skupština je najviše tijelo upravljanja klubom. Skupštinu tvore svi redoviti članovi kluba.

Punoljetne osobe lišene poslovne sposobnosti u dijelu sklapanja pravnih poslova, te maloljetne osobe s navršenih 14 godina života uz pisanu suglasnost zakonskog zastupnika ili skrbnika, sudjeluju u radu Skupštine.

Skupština radi u sjednicama.

Članak 27.

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna.

Skupština redovito zasjeda najmanje jednom u tijeku godine, a izborno zasjedanje održava se svake druge godine.

Sjednicu Skupštine saziva predsjednik kluba kada to prosudi potrebnim ili na temelju zaključka Izvršnog odbora, a u pravilu povodom odlučivanja o izvješću o radu  i financijskom  izvješću za proteklu, te o programu i financijskom planu za iduću godinu.

Poziv za Skupštinu sadrži prijedlog dnevnog reda sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.

Poziv i materijali za sjednicu dostavljaju se članovima Skupštine najmanje osam dana prije održavanja sjednice.

U izuzetnim slučajevima i situacijama predsjednik ili osoba koju je ovlastio da ga zastupa  može sazvati Skupštinu i u kraćim rokovima.

Predsjednik je dužan sazvati (izvanrednu) sjednicu Skupštine kada to u pisanom obliku zatraži najmanje jedna trećina redovitih članova kluba ili Nadzorni odbor kluba. U zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.

Ako predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 30 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 7. ovog članka, sazvat će je predlagatelj, a poziv mora sadržavati prijedlog dnevnog reda, te dan i mjesto održavanja sjednice.

U slučaju isteka mandata predsjedniku i članovima u tijelima kluba,skupštinu saziva najstariji član.

Članak 28.

Skupštinom predsjedava predsjednik kluba, a u njegovoj odsutnosti Skupština na početku sjednice javnim glasovanjem određuje osobu koja će predsjedati sjednicom.

Izbornu skupštinu vodi tročlano radno predsjedništvo koje na prijedlog predsjednika imenuju nazočni članovi.

Kandidate za članove tijela upravljanja ističe radno predsjedništvo ili pet redovitih članova kluba koji su upisani u popis članova kluba.

O radu sjednice vodi se zapisnik koji se trajno čuva u pismohrani kluba. Zapisnike vodi tajnik kluba ili, u slučaju njegove odsutnosti, jedna od osoba unutar radnog predsjedništva.

Članak 29.

Zasjedanje Skupštine je javno i u radu mogu sudjelovati, kao gosti, predstavnici zajednica i saveza tehničke kulture, državnih tijela, jedinica lokalne uprave i samouprave, poduzeća, ustanova i drugih organizacija, te podupirući i počasni članovi kluba.

Predstavnike saveza, zajednica, organizacija i tijela iz stavka I. ovog članka na sjednicu poziva predsjednik kluba.

Članak 30.

Skupština može pravovaljano odlučivati ako je prisutna natpolovična većina članova Skupštine.

Ako Skupština nema kvorum iz prethodnog stavka, Skupština može, nakon 30 minuta čekanja, početi s radom i donositi pravovaljane odluke ukoliko je nazočna najmanje  jedna trećina  (1/3) članova Skupštine.

Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom nazočnih članova Skupštine, i to javnim glasovanjem, osim u slučaju kada odluči da o pojedinom pitanju glasuje tajno.

Članak 31.

Skupština kluba:

 1. razmatra:
 2. ostvarivanje programa djelovanja i drugih akata kluba,
 3. izvještaje o radu tijela i kluba u cjelini,
 4. druga pitanja značajna za djelovanje kluba,
 5. utvrđuje:
 6. osnovne elemente politike djelovanja kluba sadržane u programima,
 7. ciljeve i politiku razvitka kluba,
 8. politiku osiguranja raspodjele i uporabe sredstava kluba za postizanje ciljeva,
 9. usvaja
 10. Statut kluba i njegove izmjene i dopune,
 11. odluku o sastavu i izboru tijela Skupštine,
 12. Poslovnik rada Skupštine i njihove izmjene i dopune,
 13. poslovnike, pravilnike i propisnike koje predlaže Izvršni odbor, koji nisu u mjerodavnosti usvajanja Izvršnog odbora,
 14. plan rada i financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu,
 15. izvještaj o radu za prethodnu kalendarsku godinu,
 16.  godišnje financijsko izvješće,
 17. druge akte utvrđene ovim Statutom odnosno zakonom,
 18. odlučuje o:
 19. udruživanju i razdruživanju kluba u razne udruge i udruge više razine,
 20. prizivima članova protiv odluka Izvršnog odbora,
 21. donošenje odluke o isključenju člana iz kluba,
 22. promjenama ciljeva i djelatnosti,
 23. o prestajanju postojanja i rada kluba i raspodjeli preostale imovine,
 24. drugim pitanjima za koje Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela kluba,
 • bira i razrješava:
 • predsjednika,
 • tajnika,
 • članove Izvršnog odbora,
 • članove Nadzornog odbora,
 • likvidatora,
 • osobe ovlaštene za zastupanje
 • druga tijela kluba ako tako zbog važnosti predloži Izvršni odbor,
 • donosi odluku o statusnim promjenama,
 • proglašava počasne članove kluba

3. Izvršni odbor

Članak 32.

Izvršni odbor kluba je operativno tijelo, koje između zasjedanja Skupštine upravlja poslovima kluba utvrđene ovim Statutom.

Članovi izvršnog odbora imaju jednaka prava, dužnosti i odgovornosti.

Članak 33.

Izvršni odbor sastoji se od  tri (3) člana: predsjednika, tajnika,  i jednog člana. Članovi  Izvršnog odbora biraju se na vrijeme od dvije (2) godine i mogu biti ponovo birani.

Prijedlog može nadopuniti Skupština kluba.

Predsjednik i tajnik kluba članovi su izvršnog odbora po položaju.

Predsjednik kluba ujedno je i predsjednik Izvršnog odbora.

Članak 34.

Sjednice izvršnog odbora održavaju se u pravilu najmanje dva (2) puta godišnje. a saziva ih predsjednik ili tajnik kluba

Poziv za sjednicu Izvršnog odbora s prijedlogom dnevnog reda dostavlja se članovima u pravilu osam  (8) dana prije održavanja sjednice. Poziv za sjednicu može biti poslan i elektroničkim poštom.

Sjednica se može sazvati i u kraćim rokovima.

Sjednica se može održati putem video linka ili telefonski.

U slučaju hitnosti može se održati sjednica Izvršnog odbora putem elektroničke pošte, donesene odluke ovjeriti će se na slijedećoj sjednici Izvršnog odbora.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika, sjednicu Izvršnog odbora saziva,  tajnik kluba ili član Izvršnog odbora kojeg ovlasti predsjednik.

Predsjednik ili ovlaštena osoba saziva sjednicu Izvršnog odbora na zahtjev:

 • Nadzornog odbora,
 • Najmanje dva (2) člana Izvršnog odbora,,
 • najmanje jedne petine (1/5) svih članova Skupštine.

Članak 35.

Izvršni odbor može pravovaljano odlučivati ako na sjednici prisustvuje više od polovine njegovih članova.

Izvršni odbor odlučuje natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova.

Izvršni odbor donosi odluke javnim glasovanjem, osim u slučaju kada odluči da se o pojedinom pitanju glasuje tajno.

Članak 36.

Izabrani članovi Izvršnog odbora zajednički odgovaraju za  rad  Izvršnog odbora Skupštini, a pojedinačno za svoj rad pojedinac odgovara Skupštini i Izvršnom odboru u granicama ovlaštenja i dužnosti koje su mu povjerene.

Skupština u ostvarivanju svojih prava iz stavka 1. ovog članka može opozvati člana Izvršnog odbora ili Izvršni odbor u cjelini.

Skupština može opozvati izvršni odbor ako smatra da je svojim radom povrijedio ovaj Statut ili politiku koju je utvrdila Skupština ili nije izvršio odluke Skupštine

Skupština može opozvati člana Izvršnog odbora ako ocjeni da postupa protivno ovom Statutu ili ne provodi politiku koju je utvrdila Skupština ili ne izvršava odluke Skupštine ili Izvršnog odbora.

Izvršni odbor ili član Izvršnog odbora opozivaju se po postupku po kojem su izabrani. Prijedlog za opoziv pojedinog člana Izvršnog odbora može podnijeti najmanje 5 članova u Skupštini, odnosno predsjednik.

Izvršni odbor i svaki njegov član mogu podnijeti ostavku ili biti opozvani prije isteka vremena na koje su birani.

Pojedinom članu prestaje dužnost  člana Izvršnog odbora ako izgubi svojstvo člana kluba prema članku 21. ovog Statuta.

Umjesto člana Izvršnog odbora koji je podnio ostavku, koji je opozvan ili izgubio svojstvo člana kluba, na prvom slijedećem zasjedanju, Skupština bira novog člana Izvršnog odbora.

U slučaju prestanka mandata predsjednika prije roka na koji je izabran, mandat prestaje i svim članovima Izvršnog odbora s danom održavanja sjednice Skupštine na kojoj se bira novi predsjednik.

U slučaju iz stavka  9 . ovog članka naredna sjednica Skupštine mora biti održana u roku od trideset (30) dana od prestanka mandata Predsjednika kluba i članova Izvršnog odbora.

Članak 37.

Izvršni odbor:

 1. Utvrđuje prijedlog:
 2. dnevnog reda, mjesto i datum održavanja i sve materijale za zasjedanje Skupštine,
 3. Statuta i njegovih izmjena i dopuna drugih akata koje donosi Skupština,
 4. Programa rada i ostalih dokumenata koje donosi Skupština,
 5. Plan rada i Financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu,
 6. Financijskog plana, financijskog izvještaja i Završnog računa, a ako se Skupština ne može pravodobno sastati, privremeno donosi Financijski plan i Završni račun, koje podnosi na odobrenje Skupštini na prvom sljedećem zasjedanju,
 7. izbora i opoziva likvidatora kluba,
 8. za počasne članove kluba,.
 9. stegovne kazne isključenja člana, sukladno članku 20. ovog Statuta.
 10. Donosi:
 11. Odluku o visini članarine, članskog doprinosa i naknada;
 12. odluku o izgledu, sadržaju i vođenju evidencije  članova kluba,
 13. odluku  visini troškova na službenim putovanjima,
 14. odluke o ustanovljenju stalnih i povremenih stručnih radnih tijela iz svoje nadležnosti,
 15. ostale odluke i akte koji nisu u nadležnosti Skupštine.
 16. Odlučuje o:
 17. namjenskoj uporabi, rasporedu i dinamici korištenja sredstava i vrijednosnih papira u okviru  utvrđenog Financijskog plana te donosi provedbene odluke,
 18. zaključenju pravnih poslova u ime kluba,
 19. osnivanju radnih tijela te imenuje i razrješava njihove članove,
 20. izricanju stegovne kazne, opomene i suspenzije sukladno članku 21. ovog Statuta,
 21. o sudjelovanju članova na natjecanjima i manifestacijama
 22. Osigurava
 23. ostvarivanje programa rada i proračuna (financijskog plana kluba),
 24. pripremu materijala za Skupštinu.
 25. Ustrojava i uređuje:
 26. ustrojava tečajeve, natjecanja, izložbe i druge aktivnosti,
 27. djelovanje i poslovanje kluba u cjelini
 • Organizira i usklađuje:
 • suradnju s drugim udrugama, zajednicama i organizacijama,
 • programe i aktivnosti kluba.
 • Imenuje bira i razrješuje:
 • predsjednike i članove radnih tijela, čije je imenovanje u njegovoj nadležnosti,
 • predstavnike kluba u tijelima Hrvatskog radioamaterskog saveza, Zajednice tehničke kulture Sisačko- moslavačke Županije Zajednice tehničke kulture Petrinja ili drugim organizacijama.

Obavlja i druge zadaće koje mu povjeri Skupština odnosno koje zahtijeva redovito djelovanje kluba ako one nisu ovim Statutom ili drugim aktima stavljene u mjerodavnost drugih tijela.

Izvršni odbor podnosi Skupštini godišnji izvještaj o svom radu.

 • Predsjednik kluba

Članak 38.

Predsjednik kluba dragovoljna je funkcija na koju može biti izabran samo redoviti član kluba.

Predsjednika kluba bira Skupština iz sastava članova Skupštine na vrijeme od dvije (2) godine, s mogućnošću ponovnog izbora

Predsjednik predsjeda Skupštinom i predsjednik je Izvršnog odbora po položaju.

Za predsjednika kluba izabran je kandidat za kojeg je glasovalo više od 50% (posto) članova prisutnih na Skupštini.

Članak 39.

Predsjednik  saziva Skupštinu i Izvršni odbor, usklađuje rad tijela,  predstavlja klub u zemlji i inozemstvu i obavlja druge poslove predviđene ovim Statutom i poslovnicima Skupštine i Izvršnog odbora.

Predsjednik  kao osoba ovlaštena za zastupanje :

 • odgovorna je za zakonitost rada kluba,
 • vodi poslove kluba sukladno odlukama skupštine,
  • odgovorna je za podnošenje skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća
  • dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga,
  • sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun kluba
  • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima udruge.

Predsjednik odgovara da rad kluba bude pravilan i zakonit, u skladu s tendencijama razvitka amaterskih radijskih komunikacija i politikom tehničke kulture.

Članak 40.

Predsjednik je odgovoran za svoj rad Skupštini.

Predsjednika u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti zamjenjujetajnik kluba, a u slučaju njihove odsutnosti  ili spriječenosti  član Izvršnog odbora kojega predsjednik ovlasti.

Predsjedniku  može prestati dužnost i prije isteka vremena na koje je izabran pod uvjetima i na način koji su ovim Statutom predviđeni za članove Izvršnog odbora, s time da mu dužnost prestaje kad to odluči Skupština

 • Tajnik kluba

Članak 41.

Tajnik kluba je osoba ovlaštena za zastupanje kluba.

Tajnika kluba bira Skupština kluba.  

Mandat tajnika traje dvije (2) godine s mogućnošću ponovnog izbora.

Tajnik kluba poslove obavlja dragovoljno ili profesionalno, a za svoj rad odgovara Skupštini, Izvršnom odboru i predsjedniku kluba.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti tajnika zamjenjuje osoba koju odredi Izvršni odbor.

Članak 42.

Tajnik u izvršavanju svoje dužnosti ima slijedeće obveze, ovlaštenja i odgovornosti:

 • pomaže u radu predsjedniku kluba,
 • izvršava i provodi odluke, zaključke i druge akte Skupštine, Izvršnog odbora i Nadzornog odbora,
 • brine  za zakonitost  rada i za ispunjavanje zakonom, ugovorom ili na drugi preuzetih obveza,  vodi zapisnike i pismohranu kluba,
 • naredbodavac je za izvršenje financijskog plana i za uporabu drugih sredstava u sklopu danih mu ovlaštenja,
 • odgovara za pravodobnu pripremu sjednice Skupštine, Izvršnog odbora i drugih tijela,
 • brine o osiguranju javnosti rada kluba i poslovima informiranja,
 • brine se o provedbi svih programa kluba,
 • vodi popis članova kluba i skrbi o članskim zahtjevima i obvezama.
 • brine se o izvršenju Programa rada i Financijskog plana,
 • brine o pravovremenom izvršavanju odluka i zaključaka Skupštine i Izvršnog odbora,
 • vodi računa da predsjednik, članovi Skupštine i Izvršnog odbora budu točno i pravovremeno upoznati sa svim pitanjima i problemima u nadležnosti i od interesa za rad kluba,
 • obavlja stručno-administrativne poslove kluba,
 • zajedno s predsjednikom organizira suradnju kluba i održava veze s tijelima drugih udruga, saveza i zajednica,
 • zastupa klub u okviru punomoći koju mu dade predsjednik kluba,
 • obavlja i druge  poslove i zadatke po ovlaštenju Skupštine, predsjednika ili Izvršnog odbora,
 • Nadzorni odbor

Članak 43.

Radi zaštite zakonitosti djelovanja i pravilnosti poslovanja kluba, osniva se Nadzorni odbor.

Nadzorni odbor ima tri (3) člana koje predlaže i bira Skupština iz svog sastava, na vrijeme od dvije (2) godine, s mogućnošću ponovnog izbora .

Članovi nadzornog odbora ne mogu biti članovi Izvršnog odbora niti tajnik kluba.

Članove Nadzornog odbora ne mogu predlagati predsjednik i članovi Izvršnog odbora.

Predsjednika Nadzornog odbora biraju članovi iz svog sastava.

Sjednice Nadzornog odbora saziva i njima predsjedava predsjednik Nadzornog odbora.

Predsjednik i članovi Nadzornog odbora mogu biti opozvani pod uvjetima i na način opoziva članova Izvršnog odbora.

Članak 44.

Nadzorni odbor u svom radu poglavito obavlja slijedeće:

 • prati provedbu Statuta i drugih općih akata
 • analizira provođenje odluka, zaključaka i smjernica Skupštine, Izvršnog odbora i radnih tijela
 • kontrolira financijsko i materijalno poslovanje i namjensko raspolaganje sredstvima.
 • o svojim nalazima upoznaje predsjednika, Izvršni odbor i Skupštinu,
 • podnosi Skupštini izvještaj o svom radu i nalazima,
 • saziva Skupštinu odlukom većine svojih članova ako je predsjedniku istekao mandat i kada predsjednik iz drugih razloga nije u mogućnosti sazvati sjednicu Skupštine.

Tijelo kojem je izvještaj upućen obvezno ga je razmotriti, zauzeti stajalište i poduzeti mjere za koje je ovlašteno radi uklanjanja uočenih nedostataka, ili predložiti poduzimanje takvih mjera.

Članak 45.

Sjednicu Nadzornog odbora saziva predsjednik Nadzornog odbora u rokovima prema vlastitoj procjeni ili na zahtjev ostalih članova Nadzornog odbora.

Odluke se donose većinom  glasova članova Nadzornog odbora.

Za svoj rad Nadzorni odbor je odgovoran Skupštini i podnosi joj izvješće o radu.

Tijela kluba dužna su Nadzornom odboru pružiti sve tražene i potrebne podatke, te omogućiti uvid u dokumente.

 

VIII. RADNA TIJELA

Članak 46.

Radi obavljanja određenih stručnih poslova Skupština ili Izvršni odbor mogu osnovati stalna ili povremena radna tijela ili za izvjesne poslove imenovati pojedinu stručnu osobu.

Odlukom o osnivanju radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaci, ovlasti, način rada, trajanje mandata i odgovornost za obavljanje poslova.

Predsjedniku i Izvršnom odboru mogu pomagati stručnjaci i stručni timovi za obrazovne programe namijenjene članovima, za manifestacije te za marketing. Rad voditelja timova usklađuje predsjednik.

 

IX. OBAVLJANJE STRUČNIH I ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

Članak 47.

Stručno-administrativne poslove za Klub obavlja tajnik.

Obavljanje pojedinih stručno-administrativnih, pomoćnih ili drugih poslova koji su privremeni ili povremeni, ili koji se ne mogu ili nije ekonomično obavljati u okviru kluba, Izvršni odbor može povjeriti stručnoj službi druge organizacije ili njihovo obavljanje može osigurati ugovorom.

Poslove koji se osiguravaju ugovorom o djelu ili autorskom radu ugovaraju predsjednik ili tajnik kluba na osnovi odluke Izvršnog odbora u skladu s financijskim planom.

 

X.  NAGRADE I PRIZNANJA

Članak 48.

Klub može davati nagrade i priznanja članovima kluba i drugim pojedincima i institucijama zaslužnim za ostvarivanje programskih ciljeva i djelatnosti kluba.

Detaljnije o kriterijima, vrsti broju i načinu davanja nagrada utvrđuje  Izvršni odbor svojom odlukom.

 

XI. IMOVINA KLUBA, STJECANJE I RASPOLAGANJE IMOVINOM

Članak 49.

Imovinu kluba čine:

 • novčana sredstva koja je stekao uplatom članarina, članskih doprinosa i naknada,
 • dobrovoljni prilozi, darovi i donacije,
 • novčana sredstva koja je stekao obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi,
 • novčana sredstva koja je stekao financiranjem programa iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova ili inozemnih izvora kao i druga novčana sredstva stečena u skladu sa zakonom,
 • nepokretne i pokretne stvari,
 • imovinska prava

Članak 50.

Ako klub provodi programe i projekte od interesa za opće dobro financirane iz javnih izvora najmanje jednom godišnje o svom radu, opsegu, načinu stjecanja i korištenja sredstava mora izvijestiti davatelja sredstava, a putem web stranice kluba obavještava i širu javnost.

Članak 51.

Klub može stjecati imovinu u skladu s pozitivnim zakonskim propisima i Ustavom Republike Hrvatske.

Dobit koju klub ostvari čini njegovu imovinu te njome raspolaže sukladno ovlastima tijela kluba i za obavljanje djelatnosti određenih statutom.

Odluku o stjecanju nekretnina i pokretnina te odluku o njihovoj prodaji, prijenosu na drugu pravnu osobu ili davanje u zakup donosi Izvršni odbor.

Odluku o stjecanju nekretnina i pokretnina i odluka o njihovoj prodaji, prijenosu na drugu pravnu osobu ili davanje u zakup čija je nabavna odnosno knjigovodstvena vrijednost veća od 10.000,00 kn (deset tisuća kuna) na prijedlog Izvršnog odbora donosi Skupština.

Članak 52.

Financijsko poslovanje kluba zasniva se na financijskom planu kojim se raspoređuju sredstva kluba.

Moguć višak ostvarenih prihoda nad rashodima u poslovanju raspoređuje se financijskim planom za narednu godinu.

Klub vodi poslovne knjige i sastavljaju se financijska izvješća prema propisima kojima se  uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

Članak 53.

Za svoje obveze klub odgovara cijelom svojom imovinom u skladu sa zakonom.

Članovi kluba ne odgovaraju za obveze kluba.

 

XII. PRESTANAK POSTOJANJA KLUBA

Članak 54.

Razlozi za prestanak postojanja (djelovanja) kluba jesu:

 1. Odluka Skupštine o prestanku rada kluba ,
 2. Pripajanje drugoj udruzi, spajanje s drugom udrugom, podjela kluba razdvajanjem,
 3. Protek dvostruko više vremena od vremena predviđenog za održavanje redovne sjednice kluba, ako ona nije održana,
 4. Pravomoćna odluka suda o ukidanju kluba,
 5. Pokretanje stečajnog postupka.
 6. Na zahtjev člana, ako je broj članica pao ispod broja osnivača potrebnog za osnivanje kluba, a nadležno tijelo kluba u roku od godine dana od nastupanja te činjenice nije donijelo odluku o prijemu novih članova.

U slučaju iz stavka 1. točka 1. i 5. ovog članka likvidator je dužan nadležnom uredu podnijeti zahtjev za upis prestanka djelovanja kluba u registar udruga u toku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o prestanku kluba, odnosno pokretanju stečajnog postupka.

Činjenice iz stavka 1. točka 3. i 6. ovog članka po službenoj dužnosti utvrđuje rješenjem nadležni ured.

 

XIII.  LIKVIDACIJA KLUBA

Članak 55.

U slučajevima iz članka 52. stavka 1. točaka 1., 3., 4., i 6. ovog Statuta provodi se postupak likvidacije kluba.

Likvidator je fizička ili pravna osoba koju imenuje i opoziva Skupština i koja je kao likvidator upisana u registar udruga.

Likvidator ne mora biti član kluba a može biti stručna osoba koja se plaća po dogovoru odlukom Skupštine ili iz imovine kluba u slučaju likvidacije. Visinu naknade donosi Skupština kluba.

Likvidator zastupa klub u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje kluba do okončanja postupka likvidacije i brisanja kluba iz registra udruga, odnosno do njegova opoziva od strane Skupštine.

Nad klubom se može provesti i skraćeni postupak prestanka kluba u tom slučaju se ne provodi likvidacija.

 

 XIV. RASPOLAGANJE IMOVINOM U SLUČAJU PRESTANKA POSTOJANJA KLUBA

Članak 56.

Brisanjem iz registra udruga, klub prestaje postojati.

Prestankom postojanja kluba imovina se nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka predaje udruzi, ustanovi, ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, a na osnovi odluke skupštine sukladno Statutu.

Klub nema pravo dijeliti imovinu svojim osnivačima, članovima kluba, osobama ovlaštenim za zastupanje ili njima povezanim osobama.

Ako je klub primio financijska sredstva iz javnih izvora u smislu odredbi članka 32. Zakona o udrugama, u slučaju prestanka postojanja, ostatak sredstava vratit će u proračun iz kojega su financijska sredstva dodijeljena, grada Petrinja ili Sisačko-Moslavačke županije.

Ako se u slučaju prestanka postojanja kluba iz bilo kojih razloga ne može provesti postupak s imovinom kluba koji je klub odredio ovim Statutom, preostalu imovinu stječe jedinica lokalne samouprave na čijem je području sjedište kluba, tj. grad Petrinja

 

XV. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

Članak 57.

Ukoliko između članova kluba dođe do spora koji je vezan uz djelovanje kluba, članovi će taj spor nastojati riješiti sporazumno, a ako o tome ne uspiju mogu rješavanje spora povjeriti već imenovanom vijeću za mirenje ili vanjskom miritelju, pod uvjetom da se radi o pravima članova kojima oni mogu raspolagati.

Sukobom interesa u klubu smatra se situacija kada članovi kluba, članovi izvršnih tijela u obavljanju svojih dužnosti dođu u situaciju da svojom odlukom ili drugim djelovanjem pogoduju sebi ili sebi bliskim osobama, a na uštrb interesa drugih članova kluba. O svakom sukobu interesa odlučuje se zasebno.

Odlučivanje iz stavka 1. i 2. ovog članka provodi se u prvom stupnju u povremenim radnim tijelima koja osniva Izvršni odbor  u skladu s člankom 39. ovog Statuta. U drugom stupnju nadležna je Skupština a ukoliko se spor ne riješi za njegovo rješavanje nadležan je Općinski sud u Petrinji.

 

XVI. NAČIN I POSTUPAK DONOŠENJA STATUTA I DRUGIH AKATA

Članak 58.

Inicijativu za izmjene i dopune Statuta može pokrenuti Skupština, Izvršni odbor, predsjednik, Nadzorni odbor i jedna trećina (1/3) članova kluba.

Nacrt  izmjena i dopuna Statuta pripremaju predsjednik i tajnik, utvrđuje ga Izvršni odbor i upućuje na raspravu članovima Skupštine radi pribavljanja mišljenja i prijedloga, s time da u roku od 15 dana nakon primitka Nacrta obavijeste Izvršni odbor o primjedbama i mišljenjima.

Članak 59.

Statut kao i ostale akte koje donosi Skupština  donose se natpolovičnom  većinom glasova  nazočnih članova  na Skupštini kluba.

Izmjene i dopune Statuta i ostalih akata donose se na način i po postupku predviđenim za njihovo donošenje.

Članak 60.

Pravo tumačenja Statuta ima Skupština kluba, a tekstove tumačenja priprema Izvršni odbor.

Pravo tumačenja drugih akata kluba ima Izvršni odbor kluba.

 

XVII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 61.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važnost Statuta starog Radio kluba „Nikola Tesla“ .

Članak 62.

Opći akti kluba uskladit će se s odredbama ovog Statuta u roku od jedne (1) godine od njegovog stupanja na snagu.

Članak 63.

Ovaj Statut stupa na snagu i primjenjuje se danom usvajanja.

U Petrinji,  15. listopada 2017. godine.

PREDSJEDNIK:
Goran Bezuh